Inrichting waarborgfonds

ZRN vraagt marktpartijen om feedback over de inrichting en het bestuur van het waarborgfonds

De ‘waarborg’ is een wettelijke verplichting om zekerheid te geven dat er voldoende middelen zijn om de recycling ook in de toekomst te kunnen betalen. In 2022 heeft ZRN de markt geconsulteerd om de kaders van de waarborg vast te stellen. Hierbij is bevestigd dat er een beperkt fonds nodig is om goed voorbereid te zijn.

Maar dit fonds moet wél goed beheerd worden. Daarom vragen wij de markt hierbij om feedback te geven over de voorgestelde besturing en inrichting van de waarborg.

Wat doet ZRN met de feedback

ZRN verzamelt de ontvangen feedback, en zal op basis hiervan formeel advies uitbrengen aan stichting OPEN. Stichting OPEN richt vervolgens de waarborg in. Daarbij houdt OPEN rekening verschillende randvoorwaarden. Behalve de feedback van de markt spelen bijvoorbeeld ook juridische eisen en fiscale randvoorwaarden (voorkomen onnodig betalen van belasting) een rol.

Proces

Op deze site staan de kaders die ZRN opgesteld heeft. Deze kaders zijn getoetst tijdens een presentatie op de solar solutions 2023, waarbij iedereen uit de branche uitgenodigd was om mee te denken. Sinds 29 augustus 2023 staan de kaders op deze pagina gepubliceerd. Partijen die niet op de solar solutions waren konden op basis van deze publicatie hun feedback geven. De reactie kon gegeven worden via een e-mail aan ZRN op info@stichtingzrn.nl. Deze consultatie termijn liep tot 26 september. Tot die tijd was er gelegenheid voor het geven van een reactie. Met deze feedback heeft  ZRN de set kaders vastgesteld zoals ze nu gepubliceerd zijn.

Marktpartijen die feedback gegeven hebben maar die het oneens zijn met de (na 26 september) vastgestelde set kaders kunnen ten slotte nog bezwaar aantekenen. Na het verloop van deze bezwaartermijn zijn de kaders definitief vastgesteld en worden ze als marktadvies aan stichting OPEN meegegeven. De bezwaartermijn verloopt op 4 november.

De kaders

Een overzicht van de kaders zelf vindt u hier.