Inrichting: kaders

De concept-kaders voor de inrichting van het waarborgfonds kunt u hieronder vinden.

De concept-kaders staan hieronder in tabelvorm weergegeven. Daarbij geldt dat de kaders alléén toezien op het branchebelang. De technische juridische kaders en de fiscale kaders worden vastgesteld in samenwerking specialisten. De kaders zijn als advies vastgesteld waarbij er nog wel gelegenheid is om bezwaar te maken.

Scope van de waarborg

Wél in scope

Níet in scope

Producten

Zonnepanelen incl. BIPV (tariefsdifferentiatie mogelijk)

Andere solar elektronica

Soort kosten

Directe en indirecte kosten voor de inzameling en recycling (dus incl. overhead)

Onderzoek. Onderzoek dient uit de lopende middelen van OPEN betaald te worden.

Circulariteit

Als ‘garantstelling’ voor het nakomen van betalingsverplichtingen bij lange termijn afspraken met recyclers, als dit voordeel oplevert in kosten of eerdere stappen voor verbeterde recycling of circulariteit

Financiering van pilots voor circulariteit. Als dit nodig is dient dit uit de lopende begroting van OPEN betaald te worden.

Bestuur van de waarborg

Entiteit

Een eigen entiteit, gebonden door statuten. De entiteit is onafhankelijk van OPEN.

Bestuur

Een eigen bestuur, waarbij:

-          Bestuursleden goedgekeurd moeten worden door de branche (Holland Solar en/of Stichting ZRN);

-          Solar ervaring niet voor ieder bestuurslid een must is. De meerderheid moet wél uit de branche komen.

Statutenwijziging

Kunnen alleen plaatsvinden met formele instemming van de branche (Holland Solar en/of Stichting ZRN).


Beleggen & betalen

Beleggingsprofiel

-   Beleggingen moeten duurzaam zijn. Definitie nader uit te werken maar beleggingen in ‘fossiel’ zijn uitgesloten.

-   Het beleggingsprofiel is neutraal, met een minimale liquiditeit ( ½ jr. afvalprognose contant aanwezig, 1 jr. afvalprognose moet in 6 maanden liquide zijn, 2 jr. afvalprognose moet in 1 jr liquide te maken zijn).

 

Uitbetaling

-   Alleen toegestaan als anders door het ‘omslagstelsel’ te grote prijsstijgingen dreigen te ontstaan;

-   Alleen toegestaan na goedkeuring door ‘door de branche goedgekeurde’ vertegenwoordigers.

Transparantie

-   Een jaarrekening van het fonds is inzichtelijk voor de branche;

-   Besluitvorming over betalingen & investeringen zijn vastgelegd en inzichtelijk voor de branche. Inspecties van de administratie in opdracht van de branche (Holland Solar en/of Stichting ZRN) zijn mogelijk. 

Heeft u meer behoefte aan context? Kijkt u dan de volledige presentatie over deze kaders op youtube.